Přestavba (léta 2010-2012)

Během našeho cestování jsme několika staletími historie radniční věže dorazili až do současnosti. Dnes je úterý 8. června 2010. Pod severním obloukovým průchodem centrální části náměstí se shromáždili zástupci města, zhotovitelé investice přestavby radniční věže z firmy „Budobratex” a novináři. To není jen ledajaká událost,   neboť po 43 letech od zřícení  radniční věže zahájilo město její přestavbu. Významný okamžik, neboť za několik desítek nebo stovek let  si již nikdo nebude pamatovat jiné uskutečněné investice z počátku 21. století, které i když také důležité pro město, na sobě nenesly takové břímě historie.

Během slavnostní ceremonie jen stěží zakrýval své vzrušení zástupce prezidenta Świdnice pan Waldemar Skórski. Mnoho let vzbuzovala věž jeho velký zájem, nejdříve jako spoluautora jednoho z architektonických projektů, později již jako zástupce prezidenta města – osoby, která společně se spolupracovníky uskutečnila myšlenku, počínaje meandry desítek problémů, od záležitostí projekčně-architektonických, přes vyhotovení unijního projektu, bez kterého by byla rekonstrukce věže zcela nemožná, až po získání dofinancování na její rekonstrukci.

„Bylo to dlouhé období v minulosti města, ve kterém se nad Rynkem radniční věž netyčila. Díky unijním dotacím bude věž zrekonstruována. Je to velký úkol pro stavební tým, neboť úzká zástavba tento úkol vůbec neulehčovala. Nechlubili jsme se naší myšlenkou rekonstrukce věže mnoho let, i když jsme velmi intenzivně o tomto záměru přemýšleli. Nechtěli jsme, aby to byla další nezrealizovaná iniciativa. Nyní však hrdě můžeme říci – tak a my  ji znovu postavíme !” – řekl  v průběhu slavnosti prezident Świdnice Wojciech Murdzek.

Ještě před oficiální slavností byla zahájena příprava staveniště. Kromě vnitřního dvorku zahrnoval zástavbu centrální části náměstí také úsek severní části Rynku, nacházející se mimo centrální blok náměstí, skoro u sloupu sv. Trojice. Jelikož komunikační obslužnost placu vede z náměstí dvěma průjezdy, širokými asi 3,0-3,5 m a o malé výšce, a také z ohledu na památkový charakter zástavby centrální části náměstí, nebylo možné přivést na nádvoří těžkou techniku. S ohledem na to, že nebyla naplánovaná přestavba obou  průjezdů  ze severní a východní  strany náměstí, bylo rozhodnuto umístit velký stavební jeřáb na severní straně.

Začaly první stavební práce spojené s demolicí zdí a ploché střechy, které zůstaly po zřícení věže v roce 1967 a jistily gotický oblouk věže. Provizorní zabezpečení se ukázalo vhodné a stavební parta „Budobrateksu” se hodně potrápila, než za ním odhalila gotický oblouk. Na staveniště, vně centrálního bloku náměstí vstoupili také archeologové, kteří měli neopakovatelnou šanci dokončit výzkum, vedený v této oblasti v průběhu posledních několika desítek let. Výkop u nejstarší zachovalé části věže odhalil základy do hloubky sotva 1,30-1,50 m, což bylo dostačující pro několikasetmetrovou první středověkou věž. První problém, se kterým se museli stavaři vypořádat, byl gotický oblouk, který měl být zabudován do nové věže, ale prakticky znemožňoval provést základové práce v souladu s dokumentací. Takže bylo rozhodnuto – po předchozí podrobné inventarizaci, která stanovovala položení jednotlivých granitových balvanů – rozebrat a poskládat ji zpátky teprve po vybudování základů.  Stojí za zmínku uvést jednu zajímavost, že do vyztužení oblouku a nejnižší části věže bylo později spotřebováno 15 tun betonářské zpevňovací oceli, přesně obepínající zpátky poskládaný oblouk. Pokud jde o archeologické nálezy, kromě mnoha údajů, spojených s umístěním jednotlivých budov centrálního bloku náměstí a jejich rozvojem, považujeme za nejcennější naleziště malé středověké mince. Archeologům se zde podařilo objevit úlomek dělové koule z období slezských válek. Zda to byla ta osudová koule, která způsobila zničení radnice v roce 1757, zůstane již navždy záhadou historie.

Téměř od počátku zahájení investice na staveništi pracovaly také skupiny energetického závodu, které se snažily dát do pořádku pavučinu energetických kabelů, často nezaevidovaných, a popravdě řečeno, o kterých se vlastně nevědělo, kde mají začátek a kde konec. Stísněnost byla poměrně velká, neboť v té době pracovali jak projektanti, odborníci na vodovodní a kanalizační instalaci, tak i plynaři a geologové.

Ještě v červnu byly dovezeny na staveniště elementy jeřábu, který byl později sestaven poblíž sloupu sv. Trojice. S ohledem na slabou nosnost půdy, musel být podepřen čtyřmi opěrami, pod které byly vylity základy do hloubky 5 metrů! První beton během této investice byl vylit ke konci června roku 2010, v době, kdy se pokládala základová deska pro spojku mezi věží a budovou Muzea Dávného kupectví.

V červnu a červenci probíhaly práce nad energetickými a kanalizačními rozvody, z nichž většina vůbec nebyla označena v plánech dokumentace. Další měsíce probíhaly těžké zemní práce při prohlubování výkopu pod vstupním pavilonem.

V srpnu byl rozebrán památkový oblouk po staré radniční věži. Část žulových bloků  (asi 300 kusů), které se dříve podařilo přesně zinventarizovat a očíslovat, zůstaly zajištěny. Oproti předpokladům nebylo rozebrání gotického oblouku vůbec snadnou záležitostí. Specializovaná firma přeřízla oblouk v několika místech, což  ho teprve pak umožnilo rozebrat. Část žulových balvanů se podařilo z oblouku postupně vyndat, ovšem část se z nich odtrhla po kusech, vážících více než tunu. Když se ke konci srpna připravovala firma zahájit práce, spojené se základy, narazila na velký problém, který pak zpozdil celou investici o několik týdnů. Po vykonaných geologických výzkumech se ukázalo, že není možné zahájit vylití základové desky pod věží a vstupní pavilon. Mělo to být provedeno v podobě ustavení 153 zemních-cementových pilotů, vhloubených do hloubky 9 metrů. Bohužel se ukázalo, že půda má příliš nízkou nosnost  a tento koncept provedení základových pilotů odpadl.

V září se na staveniště dovezla ocelová konstrukce kopule věže po částech. Montáž provedla firma „Budstaltest” ze Złotoryje. Jen pro zajímavost, samotná kovová konstrukce vážila skoro 16 tun. Jelikož po obití konstrukce bedněním a měděným plechem byla celá kopule velmi těžká pro zvednutí a namontování, bylo nutné ji rozdělit na dva kusy. Ke konci září se nakonec podařilo navrhnout nové základy, jejich zhotovitelem byla firma Keller Polska. Provedení více jak padesáti pilotů, které byly vhloubeny do hloubky od 7 do 9 metrů, trvalo téměř čtyři týdny. Piloty byly vyztuženy dvěma sekčními ocelovými sloupy s průřezem 120 a 200 mm. Počítalo se, že pro vykonání základových pilotů se spotřebuje zhruba 70 tun cementu, ovšem objem se navýšil až na 120 tun.

Zdlouhavé piplání se základy způsobilo, že ke konci října stavební parta „Budobrateksu”  přistoupila teprve k vylití základové desky pod věž. Celkem se pro tuto část věže spotřebovalo více než čtyři tuny betonářské oceli. Samotná základová deska měla rozměry 8,20x8,20 m a tloušťku 1,20 m. Pro její výrobu se spotřebovalo víc než 80 krychlových metrů betonu! Zalití  vyztužení betonem proběhlo v úterý 26. října. Položení desky také konečně umožnilo přistoupit k závěrečnému prohlubování výkopu pod základy a sklepy vstupní budovy. V listopadu se podařilo dokončit bednění stěn sklepů vstupní budovy, byly zahájeny také renovační práce na kamenném oblouku. Přestože byla provedena jeho přesná inventarizace, kde byl očíslován každý žulový balvan  a každé místo pro jeho postavení v oblouku, narazili kameníci na velký problém s položením těchto puzzlí, neboť … se zjistilo, že zčásti číslice na jednotlivých kamenech  oblouku zmizely. Po poskládání obou oblouků věže bylo připraveno dřevěné bednění a vyztužení této části.  

Po problémech se základy a „zábavou” s obloukem, při kterých se ztratilo mnoho času, tentokrát do cesty správné realizace investice vstoupila v polovině listopadu krutá zima. Jak se ukázalo, zima výjimečně ostrá a dlouhá. Teprve v polovině srpna roku 2011, po dokončení zpevňovacích prací, byly vylity stěny sklepů vstupní budovy a nad nimi strop. Pro nestranné pozorovatele by se mohlo zdát, že v průběhu dalších měsíců nebyl na stavbě moc velký pohyb. Přesto zdi vstupní budovy a radniční věže neustále rostly do výšky. Plynulost dodávek betonu zabezpečovaly (samozřejmě po celou dobu investice) firmy Dyckerhoff a Renevis, a beton byl dovážen z betonárky ve Świebodzicích a Noweho Jaworu. Betonářskou ocel  dodávala firma Prohutrem z Zawiercia.

Na začátku března 2011 bednění a výztuže stěn radniční věže dosahovaly výšky prvního patra  (téměř 5 metrů).

V květnu 2011 byla věž vysoká  téměř 13 metrů. Mimo centrální blok náměstí bylo zahájeno pokládání dřevěného podloží kopule – a pokrytí měděným plechem. Celkem se spotřebovalo skoro 700 kilogramů mědi. V období od června do července pokračovaly práce na věži a postupně přibývala další podlaží. Zhotovitelem železobetonových prací byla firma „Stalmont” pana Romana Janiszewského ze Wschowa. V prvních srpnových dnech byl vylit strop do výšky 24,55 metrů, což byla skoro polovina celkové výšky věže (57,63m). Současně byly dokončeny práce u čtvercové patky věže a byly započaty přípravné práce, související se zvedáním osmiúhelníkové středové části věže (oktogonu), s gotickými okny a hodinovým bubnem.

V srpnu bylo také zahájeno oteplování vnějších stěn věže a vstupní budovy minerální vatou s tloušťkou 15 cm. Souběžně byly montovány rámy oken a zárubně vchodových dveří. Dodala je firma „Simbud” z Wrocławi. Tentokrát do konce roku 2011 výjimečně mírná zima umožnila stavařům udržovat rychlé pracovní tempo. V říjnu bylo dokončeno betonování  oktogonu. Ke konci roku 2011 probíhaly práce výstavby zdí a jejich omítnutí  ve vstupním pavilonu a dolních částech věže. Instalatéři zahájili rozvod vodovodního a kanalizačního potrubí. Zhotovitelem těchto prací byla firma „Hydromont” ze Złotoryje, a firma „Unitech” Stanisława Sroky ze Świdnice prováděla rozvod elektrického vedení. Na fasádě vstupní budovy se dokončovala pokládka pískovcových desek. Pískovcové prvky dodala a také položila společnost Kamenictví  „Kawo” Adama Kasiedczaka z Nowe Wsi Grodziské nedaleko Złotoryje. Práce spojené s montáží ventilace a klimatizace provedla firma „AP Clima” z Wrocławi.

Na začátku ledna 2012 byl vyroben osmiúhelný podstavec pod kopuli a věž už dosahovala výšky 41,36 m. Ve stejnou dobu byly vesměs dokončeny všechny betonářské práce. Z tohoto důvodu byl ve dnech 17.-18. ledna rozebrán již nepotřebný jeřáb FM Gru 1355 TLX, který stál vně centrální části náměstí. Při příležitosti rozebrání jeřábu, u kterého byl použit samojízdný jeřáb z firmy „Żuraw Grohmann ” z Gdańska, bylo rozhodnuto vytáhnout nahoru část kopule věže, aby bylo možné zkontrolovat její orientační tíhu a objednat vhodný jeřáb pro vyzvednutí kopule do výšky několika desítek metrů, s větším vychýlením ramene. Ukázalo se, že váží téměř 15,5 tun.

Hodiny už byly připraveny. Vyrobil je hodinářský mistr z Olsztyna pan Waldemar Porwal. Pokládaly se na ně čtyři ciferníky, každý o průměru 2,2 metru, a mechanismus hodin, skládající se ze systému ozubených koleček a elektroniky, který měl řídit tento mechanismus. Minutová ručička je dlouhá 1,10 m a  s protiváhou celkem 1,30 m. Všechny součástky hodin, které jsou vidět vně, byly kopírovány podle originálního vzhledu z doby před zřícením věže. Systém ozubených koleček, a tudíž mechanismus hodin, není moc velký. Jeho váha nepřekračuje 10 kg. Hodinové ciferníky jsou přidělány přímo do rámů velkých oken (2,5x2,5 m), přes které je možné obdivovat panoramata města. Číslice na hodinových ciferníkách jsou velké 35 cm.

Uvnitř centrálního bloku náměstí, po úplném dokončení prací spojených s organizací energetických sítí a rozvodu tepla i po vyhotovení přípojek k postaveným objektům, bylo přistoupeno k přípravě podloží pro pokládku povrchu plochy z žulových kamenů. Položení žulového povrchu  bylo zahájeno ke konci měsíce února.

27. dne téhož měsíce na štítu kopule věže byla usazena dříve připravená koule s památnými předměty, vlaječkou a hvězdou. Efekty pomocí techniky „mokrého bronzu”, imitujícího zlato, natřel hodinář pan Waldemar Porwal.

V pondělí 5. března byla provedena montáž kopule na radniční věži, což se ukázalo dosti komplikovanou technickou operací, neboť samojízdný jeřáb, vyzkoušený z Katovic, musel zvednout dvě části kopule do výšky více jak 60 metrů. Aby bylo možné je vůbec zvednout, bylo třeba použít montáž speciálních ocelových nosníků a násad, jejichž přidělání vyžádalo odstranění již hotových ozdobných mřížek, dříve přidělaných na věži.  

Poslední čtyři měsíce před předáním věže k užívání, probíhaly stále intenzivně dokončovací práce. Uvnitř se montují systémy ventilace, výtahy, byly prováděny omítkářské a malířské práce, pokládka podlahových krytin. Venku se dokončovala fasáda, prováděla se montáž pískovcové balustrády (zábradlí) na vyhlídkové terase, montáž osmi hlav v podobě chrličů a další kamenné prvky. Jako jeden z posledních byl namontován mechanismus hodin společně s hodinovými ciferníky.

Świdnické staré město získalo po 43 letech zpět svou dominantu.

Novinky

 „Właściciel tej pocztówki zdobył wieżę ratuszową w Świdnicy o wysokości 58 m…”

Číst dál...

Kalendář

Last month July 2021 Next month
M T W T F S S
week 26 1 2 3 4
week 27 5 6 7 8 9 10 11
week 28 12 13 14 15 16 17 18
week 29 19 20 21 22 23 24 25
week 30 26 27 28 29 30 31
Facebook

Podlaží Věže: